Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO – informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżowe.

Kontakt:

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Klaudia Chaber.

Kontakt:

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez Urząd Gminy w Jeżowem.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania. Urząd Gminy Jeżowe to jednostka samorządu terytorialnego realizująca głównie zadania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994), innych ustaw, rozporządzeń. Biorąc pod uwagę, że działanie Urzędu Gminy opiera się przepisach prawa, podanie danych osobowych ma  najczęściej charakter wymogu. W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Możliwe jest jednak przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
W przypadku niektórych zadań możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych. Podstawą przetwarzania w przypadku tych kategorii danych może być np. art. 9 ust. 2. lit. g RODO. Przy pozyskiwaniu Państwa danych osobowych okazywane są klauzule informacyjne, zawierające szczegółowy cel przetwarzania danych.
Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane do przetwarzania innym podmiotom. Najczęściej będą to podmioty publiczne, którym udostępnienie danych osobowych przysługuje na mocy przepisów obowiązującego prawa. Możemy również zawierać umowy o powierzeniu przetwarzania Państwa danych osobowych. Podmioty, które przetwarzają lub będę przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu, w celu ochrony podmiotów danych, muszą zapewnić o wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z wymogami RODO.
Okres przechowywania danych
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011r. nr 14 poz. 67.).

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania swoich danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • usunięcia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).