Na dzisiejszej sesji Rada Gminy Jeżowe uchwaliła budżet gminy na 2018 rok. Planowane dochody wyniosą 44.109.785zł, w tym dochody bieżące: 43.340.372 zł i majątkowe 769.413 zł.
Z kolei wydatki zostały zaplanowane na kwotę: 51.296.358 zł, w tym wydatki bieżące: 41.395.405 zł oraz wydatki majątkowe: 9.900.953 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi: 7.186.573 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Za uchwaleniem opracowanego budżetu głosowało 10 radnych, (Mirosław Bajek, Bogdan Bednarz, Tadeusz Dul, Józef Głuszak, Marian Koc, Andrzej Kołodziej, Roman Łyko, Danuta Pikor, Krzysztof Sibiga, Adam Trela) 4 radnych głosowało przeciw (Grzegorz Bieleń, Eugeniusz Ciak, Zbigniew Tomczyk i Zbigniew Wyka) Nikt się nie wstrzymał, jeden radny był nieobecny.
Zanim doszło do uchwalenia budżetu został przedstawiony jego projekt,  opinie: Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jeżowe oraz odbyła się dyskusja nad przygotowanym projektem. Po głosowaniu nad budżetem gminy, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podziękował wszystkim za udział w dyskusji, wysłuchanie wyjaśnień do przedstawionej uchwały budżetowej i przegłosowanie budżetu Gminy Jeżowe na 2018r.
Najbardziej kosztowne wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie ponad 17 milionów zł, drugie w kolejności to wydatki na rodzinę w kwocie 15,6 mln. zł (w tym świadczenia wychowawcze 500+ - ponad 9 mln zł. i świadczenia rodzinne blisko 6 mln. zł.) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 5,2 mln. zł, administrację publiczną 3,8 mln. zł, transport i łączność blisko 3,6 mln. zł, kulturę i dziedzictwo narodowe 1,7 mln. zł, pomoc społeczną 1,5 mln. zł., bezpieczeństwo i ochronę ppoż. 724 tys.zł., kulturę fizyczną i sport blisko pół miliona złotych, edukacyjną opiekę wychowawczą 532 tys. zł, ochronę zdrowia 150 tys. zł. spłatę długu 350 tys. zł. Resztę planowanych wydatków stanowią niewielkie wydatki na gospodarkę mieszkaniową, rolnictwo i łowiectwo, informatykę, turystykę i działalność usługową oraz kilka rodzajów pomniejszych wydatków.
Najważniejsze inwestycje, jakie są planowane do realizacji na terenie gminy to m. in: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym i Starym Narcie, budowa dróg gminnych w różnych sołectwach gminy wraz z wykupem działek, budowa sali gimnastycznej przy PSP Jeżowe Kameralne, zakup kilku samochodów dla straży pożarnych, budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w Cholewianej Górze i Starym Narcie, remont i adaptacja budynku SSM, rozbudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa świetlic w Groblach i Zalesiu, projektowanie i budowa chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, montaż instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej, budowa boiska w Krzywdach i modernizacja stadionu w Jeżowem.