Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt "Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA ABSOLWENTA - kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem, zamieszkujących min. województwo podkarpackie, by mogli zdobyć zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "ABSOLWENT"

Więcej informacji io projekcie:

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych którzy:
- są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego;
- posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów – posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu;
- są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działania zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

- bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych w tym min kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
- sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych w tym min. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
- 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym
- wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność  gospodarczą).

Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta Organizatorzy zapewniają wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika.

Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

 

Więcej informacji i dokumenty zgłoszeniowe na stronie Fundacji

teka