W dniu 25 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach podpisali umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie projektu pt. „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe”.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia RPO WP na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 229 240,61 zł. Dofinansowanie ze  środków Funduszu: 735 076, 36 zł. Wkład własny gminy: 494 164,25  zł
Dzięki wsparciu z programu RPO WP zostaną zamontowane mikroinstalacje OZE - panele fotowoltaiczne na 15 budynkach użyteczności publicznej. Instalacje te przyczynią się m.in. do zwiększenia produkcji energii OZE na potrzeby własne jednostek organizacyjnych gminy, a także ograniczenia emisji szkodliwych pyłów CO2.