Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Wójt Gminy Jeżowe realizuje szereg inwestycji. Służą one poprawie warunków życia i bezpieczeństwa, jak również mają wpływ na wszechstronny rozwój gminy.

 

Tylko w tym roku realizowane są przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno- ściekową, kanalizacyjną, infrastrukturą drogową, sportowo-rekreacyjną i inne. Część z tych inwestycji rozpoczęto w ubiegłych latach i są one finalizowane  w roku bieżącym.

Podejmowane są również nowe działania.

W tym roku zakończy się realizacja dwóch bardzo dużych i ważnych inwestycji, wymagających wysokich nakładów finansowych, na które mieszkańcy czekali kilkanaście lat.

Są to:

 1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem.
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Nat.

Ponadto realizowane są m.in:

 1. Montaż instalacji OZE na 14 budynkach użyteczności publicznej w gminie Jeżowe.
 2. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnem oraz dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Cholewianej Górze i Starym Narcie.
 3. Modernizacja stadionu Sparty.
 4. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Cholewianej Górze.
 5. Remont przepompowni  ścieków „P1”.
 6. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe.
 7. Doposażenie placu zabaw na Zanawsiu.

A także inwestycje drogowe, służące lepszej, bezpieczniejszej komunikacji drogowej i pieszej m.in.

 1. Remonty, przebudowy, odbudowy dróg zniszczonych po wystąpieniu ulewnych deszczy, powodzi (Osiedlowa, Do Tabaki, Pirogi, Do Bajka).
 2. Przekazanie dotacji celowych dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na:
  • rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżowe- Kopki- Przebudowa skrzyżowań na DK
  • budowę chodnika w msc. Groble
  • budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury i urządzeń w msc. Jata
  • remont (odnowę) drogi woj. na odcinku Groble- Kopki
 3. Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę nowych dróg gminnych.
 4. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci dróg.

To tylko nieliczne (najważniejsze) inwestycje realizowane w ostatnim czasie, na które mieszkańcy czekali długie lata. Wszystkich nie sposób wymienić. Na ich realizację skutecznie pozyskiwane są środki zewnętrzne (krajowe, unijne). Fundusze te są jednym z dodatkowych i bardzo istotnych źródeł finansowania podejmowanych działalności.

Dzięki nim możliwe było zrealizowanie wielu inwestycji.

Na wyżej wymienione przedsięwzięcia gmina ze środków własnych przeznaczy około 12 mln. zł. Pozostałą część stanowią środki zewnętrzne w kwocie rzędu 15,7 mln. zł.

 

inw1

 

inw2

 

inw3

 

inw4