Gmina Jeżowe jest zobowiązana do przekazania swoim mieszkańcom prawdziwych, rzetelnych i niezmanipulowanych informacji odnośnie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE, oś priorytetowa III Czysta energia.


Wniosek Gminy Jeżowe przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.


Największe szanse na zdobycie dotacji miały projekty o najwyższej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, a także te, które umożliwiają maksymalną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jednak najwięcej punktów przyznawano za liczbę gospodarstw, które zostały objęte wnioskiem i w których zainstalowane będą mikroźródła OZE, a także w takich, które dotknięte są problemem ubóstwa energetycznego.  Do udziału w projekcie w Gminie Jeżowe po wielu akcjach promocyjnych, rozmowach władz i ekspertów z mieszkańcami zakwalifikowało się 396 gospodarstw domowych w tym 175 dotkniętych ubóstwem energetycznym. W każdej miejscowości organizowane były spotkania informacyjne,  aby jak najlepiej zobrazować założenia i sposób funkcjonowania instalacji OZE. Na około 2120 gospodarstw tylko 396 zadeklarowało swój udziału w projekcie. Niestety liczba ta nie była wystarczająca. Tylko niektóre z nich nie były dostosowane do wymagań technicznych: brak miejsca do zainstalowania, nieodpowiednie usytuowanie budynku,  a pozostałe po prostu nie zdecydowały się.  Te i inne kryteria złożyły się na całość oceny wniosku.


Ponadto, według informacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu do działania 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe złożono 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 773,4 mln zł.


Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 120 mln zł. Zakładając, tylko 12 dużych projektów otrzyma dofinansowanie, a na pozostałe zabraknie funduszy.

Wójt Gminy Jeżowe i pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie, jednak nie zawsze dobre chęci, zaangażowanie i poświęcony czas wystarczają aby osiągnąć sukces.