Uprzejmie informujemy, iż na dzień 28 lipca 2019 r. zostały zarządzone wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Prawo kandydowania do Rad Powiatowych PIR i uczestniczenia w ich wyborach mają członkowie samorządu rolniczego, którymi są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy oraz podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej.

Okręg wyborczy obejmujący gminę Jeżowe jest okręgiem dwumandatowym.

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej PIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie kandydata;
 2. listę poparcia tj. wykaz podpisów członków popierających kandydaturę;
 3. oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie;
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 5. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych;
 6. upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury (tylko w przypadku, gdy osobą zgłaszającą jest osoba inna niż sam kandydat).

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłoszenie kandydatów na członków Rad Powiatowych PIR winno być dostarczone do siedziby okręgowej komisji wyborczej (Urząd Gminy Jeżowe 37-430 Jeżowe 136a – biuro nr 10) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 r.

Wszelkie informacje oraz obowiązujące druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Jeżowe biuro nr 10 (37-430 Jeżowe 136a), pobrać ze strony internetowej: www.pir.xo.pl oraz www.jezowe.pl.

Formularze:

 1. Zgłoszenie kandydata
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
 5. Lista poparcia osoba fizyczna
 6. Lista poparcia osoba prawna