XIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 26.06.2019r (tj. środa ) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
6.    Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
7.    Przedstawienie raportu o stanie gminy Jeżowe za 2018r.
8.    Debata nad raportem o stanie gminy.

a) Głosy radnych
b) Głosy mieszkańców


9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżowe wotum zaufania ( nr XIV/91/19)
10.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2018r.
11.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018r.
12.Odczytanie protokołów i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe.
13.Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe.
14.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2018 rok.( nr XIV/92/19)
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018r.( nr XIV/93/19)
17.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r
( nr XIV/94/19)
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn”” Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku Groble- Kopki” ( nr XIV/95/19)
19.Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad.


                                Przewodniczący Rady Gminy
                                        Marian Koc