W związku z decyzją nr PSK.453.5.5.2021, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, dotyczącą warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jeżowem, Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że:

  1. Nieznaczne przekroczenia dopuszczalnych związków fizykochemicznych w wodzie, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, (zgodnie z decyzją: „...PPIS w Nisku po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi i uznaniu, że w/w przekroczenia wartości mętności, manganu, żelaza i amonowego jonu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczeń pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jeżowem do 31.12.2021 r.”).

Pełna terść komunikatu w formacie PDF