XL sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 25.05.2021 (wtorek ) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020r. Wystąpienie Kierownik OPS Jeżowe, Pani M. Bolka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( XL/260/21)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( XL/261/21)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( XL/262/21)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy Jeżowe na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków( XL/263/21)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2021 ( XL/264/21)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2021-2035 (XL/265/21)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861  Bojanów-Jeżowe-Kopki w m. Jeżowe – budowa chodnika” ( XL266/21)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jata" ( XL/267/21)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy rzeczowej Województwu  Podkarpackiemu w zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji na zadanie „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861  Bojanów-Jeżowe-Kopki w m. Jeżowe – budowa chodnika”( XL/268/21)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla instytucji kultury Gminne Centrum Kultury w Jeżowem ( XL/269/21)
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad.