XLI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28.06.2021r  tj.(poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Jeżowe za 2020r.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
  1. Głosy radnych
  2. Głosy mieszkańców
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżowe wotum zaufania ( nr XLI 270/21)
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2020r.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020r.
 12. Odczytanie protokołów i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe.
 13. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe.
 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2020rok ( nr XLI/271/21)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020r.(nr XLI/272/21).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości ( XLI/273/21)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r ( XLI/274/75)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe ( nr XLI/275/21)
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie obrad.