XLIII  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu. 25.08.2021 (środa ) o godz.10. 00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

 Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r ( XLIII/282/21)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bojanów na realizacje zadania pn. „ Remont poboczy  w ciągu drogi gminnej  nr  101165 R Maziarnia – Zalesie  w km 1+270 do km 5+220 ( XLIII/283/21)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na realizację zadania pn. „Realizacja drogi gminnej nr 108516R Nowy Kamień- Jeżowe Zaborczyny” ( XLIII/284/21)

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861  Bojanów-Jeżowe-Kopki w m. Jeżowe – polegająca na budowie chodnika” ( XLIII/285/21)

11. Podjęcie uchwały w  sprawie  udzielenia  pomocy   rzeczowej Województwu  Podkarpackiemu w zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861  Bojanów-Jeżowe-Kopki w m. Jeżowe – polegająca na budowie chodnika od km 19+317,0 do km 21+574,21 strona lewa” ( XLIII/286/21)

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad.