Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że organ regulacyjny, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę na okres 3 lat dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżowe.

W dniu 23.09.2021 r. decyzja RZ.RZT.70.200.2021.MKO z dnia 01.09.2021 r. została ogłoszona na stronie podmiotowej biuletynu informacji publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Decyzja niniejsza stała się ostateczna i wchodzi w życie z dniem 01.10.2021r.

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

cena wody (zł/m3)

3,47

3,45

3,44

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

5,12

5,08

5,04

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

5,00

5,00

5,00

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Decyzja Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Rzeszowie