XLV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 18.10.2021 (poniedziałek)  o godz.13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/240/21 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 lutego 2021r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe ( XLV/292/21)
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  nr XIX/124/19 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 30 października  2019r w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi ( XLV/293/21)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jeżowe organowi regulacyjnemu do zaopiniowania ( XLV/294/21)

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2021r ( XLV/295/21)

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zamknięcie obrad.