Na zlecenie gminy Jeżowe został opracowany i przygotowany projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Celem opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżowe jest obniżenie generowanej w gminie emisji CO2, ograniczenie zużycia energii, wzrost produkcji energii w oparciu o instalacje OZE, a także podniesienie jakości powietrza na terenie gminy Jeżowe.
    W ten sposób realizacja przedstawionego planu wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Jeżowe, której rozwój społeczno-gospodarczy oparty jest o zrównoważone zasady rozwoju.
    Efektem wdrożenia i realizacji przyjętego Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżowe będzie osiągniecie założonych wskaźników i realizacja przyjętych w planie działań inwestycyjnych gminy.