W dniu 15.01.2019 (wtorek) o godz. 10.00, w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem. rozpocznie się VI sesja Rady Gminy Jeżowe.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Jeżowe na 2019 r.
 8. Przedstawienie uchwały budżetowej na 2019 r wraz z autopoprawkami
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 10. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
 11. Dyskusja nad projektem budżetu i autopoprawkami.
 12. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jeżowe na 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania pn.” Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła s-19 Podgórze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania pn” Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Jeżowe w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jeżowe.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  w  miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jeżowe.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie obrad.