Przypominamy, że zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) z dnia 13 września 1996r., od 1 stycznia 2020r. wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Pomimo tego obowiązku ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stanowi ponad połowę ze wszystkich zebranych odpadów i cały czas rośnie.

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jest znacznie droższy niż odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Zwiększająca się ilość odbieranych odpadów niesegregowanych może w przyszłości skutkować podwyższeniem stawek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

 

Zestawienie ilości odebranych odpadów