24 lipca 2020 r. podczas XXIX Sesji Rady Gminy Jeżowe, Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.


Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było prezentacją "Raportu o stanie Gminy Jeżowe za 2019 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Po jego prezentacji i debacie nad nim nastąpiło głosowanie, w którym uczestniczyło 14 radnych (1 nieobecny).  Za udzieleniem wotum zaufania jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji.


Kolejne dwa punkty obrad dotyczyły przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2019 r. i udzielenia Wójtowi Gminy Jeżowe absolutorium z tytułu jego wykonania. Radni zapoznali się z najważniejszymi informacji dotyczących stanu finansów samorządu, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2019r. przedstawionym przez Skarbnika Gminy Jeżowe, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe. Za udzieleniem absolutorium, oznaczającym stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, głosowało 13 radnych (2 nieobecnych).


W dalszej części sesji radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2020 r. oraz  w wieloletniej prognozie finansowej gminy.