Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w dalszym ciągu posiada środki finansowe na dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W związku z tym prosimy o składanie wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko bądź o przesłanie kompletnego wniosku pocztą tradycyjną lub za pomocą platformy ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, kopia wypisu z treści orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich, o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy/ niezdolności do samodzielnej egzystencji lub kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu).
  2. Faktura potwierdzająca zakup przedmiotu ortopedycznego / środka pomocniczego z wyszczególnieniem: całkowitego kosztu zakupu, kwoty opłaconej przez NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, kwoty udziału własnego
  3. Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
  4. W przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.