Dzięki staraniom Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie i pozyskaniu środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 utworzono Miejsce Aktywności Lokalnej.

Wniosek został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Łączny koszt inwestycji to 50 111,98 zł, z czego OSP w Nowym Narcie otrzymała wsparcie finansowe z Województwa Podkarpackiego w wysokości 50 000,00 zł.

Prace budowlane dotyczą: robót ziemnych, budowy piłkochwytów, chodnika, wyposażenia rekreacyjnego oraz robót końcowych w tym montaż stojaków na rowery, ławeczek i koszów na śmieci.

Nowopowstałe miejsce aktywności lokalnej ma na celu zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Będzie to teren do aktywności ruchowej oraz miejsce spotkań mieszkańców i osób odwiedzających miejscowość.

 

NN 20 001 NN 20 002
 NN 20 003  NN 20 004
NN 20 005 NN 20 006
 NN 20 007 NN 20 008