Na Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowem trwają intensywne prace związane z modernizacją obiektu, realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o. z Niska.


Na dzień dzisiejszy wykonano następujący zakres prac: demontaż 2 kpl. filtrów wraz z orurowaniem, fundamenty pod zbiorniki (2x250 dm3) oraz ich izolację pionową, fundamenty pod aeratory i zbiornik sprężonego powietrza, ustawiono 4 zbiorniki filtrów I stopnia oraz aerator i zasypano złożem 3 zbiorniki, rozdzielono jeden ciąg uzdatniania na dwa stopnie. Obecnie trwa montaż orurowania i armatury filtrów oraz zbiorników zewnętrznych.

Dla zobrazowania wykonanych robót załączamy dokumentację fotograficzną.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

stacja 10 2021 1