Na wczorajszej XLI sesji, Rada Gminy Jeżowe udzieliła Wójtowi Gminy Jeżowe – Markowi Stępakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.


Sesja absolutoryjna to obok budżetowej, najważniejsza sesja w roku. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym.

Przed przystąpieniem do najważniejszego punktu obrad,  udzielenia absolutorium,  radni wzięli udział w debacie nad "Raportem o stanie Gminy Jeżowe za 2020 rok". Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie i stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy. Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem, w którym wzięło udział 13 radnych (dwóch nieobecnych).  Radni udzielili Wójtowi Gminy Jeżowe – Markowi Stępakowi wotum zaufania.

Jednogłośnie również podjęta została uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2020 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Gratulujemy i życzymy Panu Wójtowi dalszych sukcesów oraz owocnej pracy na rzecz naszego samorządu.