Stypendia Pomostowe – stypendium na 1 rok studiów

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza  maturzystów mieszkających na terenie powiatu niżańskiego do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych. 

W roku akademickim 2021/2022 czekają na Was stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę średnią w 2021 roku, zamieszkuje na stałe powiat niżański oraz:

- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

- zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/2022 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto wyliczony z czerwca b.r.);

ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Wniosek, o udzielenie rekomendacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” udziela rekomendacji tylko maturzystom zamieszkującym powiat niżański. Przy udzieleniu rekomendacji będą decydowały następujące kryteria:

- osiągnięta liczba punktów na egzaminie maturalnym;

- wysokość dochodu na członka rodziny;

- aktywność społeczna, działalność w organizacjach pozarządowych, udział w projektach społecznych;

- udział w olimpiadach i konkursach.

Kryteria oceny uwzględniają udzielenie maksymalnie 10 rekomendacji dla dwóch grup absolwentów:

- maksymalnie  5 stypendiów zostanie przyznane dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Niżański (LO w Nisku, RCEZ w Nisku, ZS w Jeżowem, ZS w Rudniku nad Sanem)

- maksymalnie 5 stypendiów zostanie przyznane dla absolwentów zamieszkałych na terenie Powiatu Niżańskiego, którzy są absolwentami szkół innych, niż te prowadzone przez Powiat Niżański.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

- Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

- Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)

- Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.

- Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

- Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 regulaminu, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.

Partnerem Programu Stypendialnego jest Powiat Niżański, który zabezpieczył niezbędne środki na sfinansowanie wkładu własnego lokalnej organizacji uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych.pdf
Wniosek o udzielenie rekomendacji.doc