Kolonia KRUS miejsce kolonii: Biały Dunajec, termin kolonii: 22.08.2021r.–31.08.2021r. liczba miejsc:15

Kosztkolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, to 400,00wnoszonych przezrodziców na każde dziecko.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:

  1. data urodzenia dziecka od 1 stycznia 2005r. (wiek do 16lat)
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym,chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga:ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania kolonii (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem wyjazdu).

  1. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

    1. zaświadczenieKRUSopodleganiuubezpieczeniu,2.kartauczestnika

Dzieci zainteresowane wyjazdem należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w terminie do 05.08.2021 r. (czwartek) do godz 15:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem pokój nr 18 pod numerem 15 87 94 900.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o jak najszybszy kontakt, brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

kol 7 21