Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, jeżeli na terenie funkcjonuje sieć kanalizacyjna.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie podłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Dodatkowo Wójt Gminy może wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na terenie naszej gminy funkcjonuje niespełna 180 km sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja sanitarna występuje w takich sołectwach jak: Jeżowe Centrum, Jeżowe Podgórze, Jeżowe Kameralne, Jeżowe Zagościniec, Jata, Zalesie, Sójkowa, Cholewiana Góra, Pogorzałka, Groble, Sibigi oraz Nowy Nart.

W roku 2022 przewidujemy zakończenie budowy kolejnej inwestycji związanej z budową sieci kanalizacyjnej w sołectwie Krzywdy.

Dlatego apelujemy o niezwłoczne wykonanie przyłącza na nieruchomościach, gdzie występuje sieć kanalizacyjna, a budynek nie posiada jeszcze podłączenia do sieci kanalizacyjnej!

Dodatkowo informujemy, iż w każdym przypadku, czy to do czasu podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, czy do czasu wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, należy prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi. Przede wszystkim nieruchomość powinna być wyposażona w szczelny zbiornik bezodpływowy, a właściciel/użytkownik powinien zawrzeć umowę z przedsiębiorcą posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych i przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (faktury, rachunki).

 

Wykaz podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jeżowe.

 

Lp.

Nazwa podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Kod

Miejscowość

Ulica, nr domu

Tel.

kontaktowy

1

Damian Burdzy DAMBUR

37-433

Stany

ul. Parkowa 4

606 870 119

2

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem

37-430

Jeżowe

Jeżowe 446A

15 879 41 00

3

Usługi Transportowe. Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek

36-062

Zaczernie

Zaczernie 912

17 859 52 79

4

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

03-044

Warszawa

ul. Płochocińska 29

17 277 57 23