W dniu 23 września 2021 r w remizie OSP Jeżowe odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jeżowem.

Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Jeżowe i Oddziału Zarządu ZOSP RP w Jeżowem , a także wybór nowych władzi wyznaczenie głównych kierunków  pracy na najbliższą  kadencję.

 

20210923 173004

20210923 173016

 

W zjeździe uczestniczyło 26 delegatów  oraz 19 przedstawicieli do zarządu ze wszystkich jednostek OSP, a także Starosta Niżański Robert Bednarz, Starszy Kapitan Ireneusz Stafiej Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku Gabriel Waliłko, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Marian Koc, Radny Gminy Jeżowe Bogdan Bednarz.

Zjazd otworzył Prezesa Marek Stępak, który powitał uczestników zjazdu, a następnie odczytał listę 38 zmarłych Druhów w minionej kadencji,  których uczczono minutą ciszy. Następnie wybrano na przewodniczącego zjazdu Druha Leszka Rogalę, a na protokolanta Druha Andrzeja Kołodzieja oraz powołano komisje zjazdowe.  

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowem Marek Stępak złożył informację z wydatków finansowych jakie poniosła gmina w minionych latach na działalność OSP. W latach 2016-2020 gmina wydatkowała na cele ochrony przeciwpożarowej łącznie kwotę 3 472 997 złotych ,w tej kwocie pozyskano 8 samochodów pożarniczych , doposażono jednostki OSP w sprzęt i umundurowanie, a także zainwestowano duże środki finansowe
 w remonty remiz. Prezes podziękował Strażakom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Sprawozdanie uzupełnił Komendant Gminny Leszek Rogala, informując, że w latach 2016-2020 strażacy uczestniczyli ogółem w  525 akcjach ratowniczo- gaśniczych, z kolei  przeszkolonych zostało 130 strażaków.

Zjazd zaakceptował sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowem za minioną kadencje, a także sprawozdanie Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Jeżowem, jednocześnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi.

Zjazd wybrał na następną kadencję 2021-2025 nowe władze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeżowem w następującym składzie:

  1. Prezes –Marek Stępak
  2. Wiceprezes- Andrzej Kołodziej
  3. Wiceprezes- Kazimierz Kołodziej
  4. Komendant gminny- Leszek Rogala
  5. Sekretarz –Marek Błądek
  6. Skarbnik –Jan Sudoł
  7. Członek Prezydium- Łukasz Kalinowski
  8. Członkowie Zarządu- ks. Krzysztof Pałac, Mirosław Bajek, Piotr Furtak, Ożóg Henryk,  Czesław Pasiak, Jacek Puzio, Mateusz Surdyka, Józef Piróg, Bogdan Świątek,  Michał Wasyliszyn, Mariusz Wojtanowicz, Marcin Zastawny, Mariusz Zybura, Szymon Żak.

Do Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Jeżowem wybrano:

1.Przewodniczący- Andrzej Bajek

2.Wiceprzewodniczący –Stanisław Rębisz

3.Sekretarz- Szczepan Kopeć

4.Członkowie- Grzegorz Bieleń i Piotr Bajek.

Na przedstawicieli do Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku wybrano druhów: Marka Stępaka, Leszka Rogalę, Michała Wasyliszyna.