Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa”. Na przedmiotową listę został wpisany wniosek gminy Jeżowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zaborczyny w Gminie Jeżowe”. Wnioskowana kwota pomocy to 2 931 468,00 zł.


W ramach realizacji zadania wybudowane zostanie 4,424 km sieci kanalizacyjnej. Przewidywany termin zakończenia robót to III kwartał 2023 r. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków sanitarnych mieszkańców sołectwa Zaborczyny, a tym samym podniesienie standardu ich życia.

 

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 7 kwietnia do 31 maja 2022 roku.

Najbardziej cieszy fakt, że po zrealizowaniu tej inwestycji poziom skanalizowania gminy wyniesie 100%. To ogromny sukces, który udało się osiągnąć dzięki podejmowanym staraniom o pozyskanie środków zewnętrznych, bez których nie udałoby się tak sprawie i szybko osiągnąć założonych celów. Przez ostatnie lata konsekwentnie realizowano zadania z zakresu gospodarki wodno- ściekowej. Kluczowe potrzeby inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej dotyczyły sołectw: Stary Nart, Nowy Nart, Krzywdy i Zaborczyny. Był to jeden z priorytetów inwestycyjnych. Z sieci kanalizacyjnej mogą już korzystać mieszkańcy Nowego Nartu, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Jeżowem oraz stację uzdatniania wody. Na pozostałych obszarach trwają prace przy budowie sieci kanalizacji. Rozbudowana zostanie także w Cholewianej Górze. Łącznie na te inwestycje pozyskano  28 415 319,84 zł dofinansowania. Całkowita wartość robót opiewa na kwotę 36 mln zł. Powyższe informacje najlepiej obrazują skale podejmowanych przedsięwzięć.