Nowe drogi to rozwój i lepsze perspektywy. Wpisując się w tę myśl kolejnym sukcesem rozpoczynamy Nowy 2023 Rok. Gmina Jeżowe otrzymała 2 199 879,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To kolejne znaczące środki dla naszej gminy, które zostaną przeznaczone na ważne inwestycje drogowe.

Promesę na ten cel w poniedziałek odebrał Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak z rąk wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

Przyznane środki umożliwią kompleksową przebudowę dwóch dróg gminnych:

  1. "Poddaństwo" Nr 102301R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Jeżowe - Gmina Jeżowe. Na ten cel przyznano dofinansowanie w kwocie 1 571 148,00 zł, co stanowi 60 procent wartości inwestycji, a także
  2. Drogi gminnej publicznej nr 102344R od km 0+007 do km 0+487 w m. Jeżowe. Kwota dofinansowania odnosząca się do tego zadania wynosi 628 731,00 zł, podobnie jak w poprzednim, stanowi 60 procent wartości inwestycji.

Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ ważne i długo wyczekiwane inwestycje zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Planowane do przebudowy drogi mają strategiczne znaczenie. Wynika to głównie z faktu, że łączą się z drogą wojewódzką nr 861, drogami serwisowymi przy drodze ekspresowej S-19 oraz drogami gminnymi, które prowadzą bezpośrednio w okolice węzła drogowego drogi ekspresowej S-19. Stwarza to idealne warunki do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz budownictwa mieszkaniowego. Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoli szybciej osiągnąć zamierzone cele. Ponadto, co również jest bardzo istotne, podniesie się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, co realnie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców.

Realizacja inwestycji nastąpi w miesiącach marzec - październik 2023 r.