Mamy bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców sołectwa Zaborczyny. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Budowę kanalizacji w miejscowości Jeżowe i Krzywdy”.

Wykonawcą robót jest Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych "ADMAR" z Kolbuszowej, który zaproponował ich wykonanie za kwotę 2 516 870,28 zł.

 

W imieniu Gminy Jeżowe umowę podpisali Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Skarbnik Wiesław Łach. Wykonawcę reprezentowali Prezes Adam Orzech. Obecni przy podpisaniu umowy byli także z-ca wójta Michał Wasyliszyn, dyrektor ZGK w Jeżowem Marek Kamiński oraz przedstawiciel wykonawcy Pani Alina Orzech.

Zakres zadania obejmuje budowę ponad 4 km sieci kanalizacyjnej w sołectwie Zaborczyny. Termin realizacji zamówienia to 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Po zrealizowaniu tej inwestycji poziom skanalizowania gminy wyniesie 100%. Jest to niewątpliwy sukces, który został zrealizowany dzięki wieloletniej i wytrwałej pracy mającej na celu rozwiązanie problemów związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Na realizacje inwestycji pozyskano dofinansowanie w kwocie 2 931 468,00 zł w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem planowanej operacji jest budowa infrastruktury technicznej oraz poprawa jakości życia mieszkańców na terenie gminy Jeżowe poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe i Krzywdy.