Jesteśmy sobie potrzebni…

Człowiek jako istota społeczna, żyjąca w grupie oraz ją tworząca, aby móc się rozwijać potrzebuje kontaktu z drugą jednostką. W jego egzystencję wpisana jest bowiem różnorodność, uwarunkowana poprzez pochodzenie, przynależność kulturową, społeczną i religijną. To właśnie „odmienność” sprawia, że: nierówni potrzebują siebie, im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość, jak pisał ks. Jan Twardowski.

Różnice są zatem potrzebne, stanowią fundament w procesie budowania relacji, zdobywania i wymiany doświadczeń oraz kształtowania pozytywnych postaw – przede wszystkim altruizmu. Zjawisko wzajemnej pomocy jest pojęciem znanym już od starożytności. To przecież wówczas rodzi się filantropia (od greckiego „philanthropos” – „umiłowanie człowieka”), która podkreśla wartość takich uczuć, jak: życzliwość, braterska miłość, współczucie oraz inspirowaną tymi wartościami działalność na rzecz drugiego człowieka. Znaczenie bezinteresownego poświęcenia podkreśla także chrześcijańska idea dobroczynności wyrażająca się w miłości wobec bliźniego. Współcześnie, obok pojęcia dobroczynności, filantropii, działalności charytatywnej wykształcił się termin wolontariat (od łac. „volontarius” – „dobrowolny, chętny, zgodny z wolną wolą”), obejmujący niemal każdą dziedzinę życia społecznego.

Wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczania, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym… (Jan Paweł II)

Czy we współczesnym świecie jest jednak miejsce na altruizm? Postawa uczniów Zespołu Szkół im ks. Stanisława Staszica w Jeżowem skłania do udzielenia odpowiedzi twierdzącej. Jej wychowankowie poprzez przynależność do Szkolnego Koła Wolontariatu udowadniają, że „jesteśmy sobie potrzebni”. Pod opieką Anny Haduch oraz Joanny Rogali-Laufer młodzi ludzie kształtują empatię, uczą się prawidłowo budować relacje koleżeńskie oraz dostrzegać i reagować na potrzeby innych. Warto w tym miejscu przybliżyć najważniejsze przedsięwzięcia młodzieży Zespołu Szkół w Jeżowem.

Działalność na rzecz innych stwarza możliwość wykazania indywidualnych zdolności i umiejętności, a także wykorzystania zdobytej wiedzy zawodowej w praktyce. Swoistym sprawdzianem umiejętności stał się udział w projekcie: „Tu mieszkam, tu zmieniam”, który zaowocował wykonaniem prac na rzecz lokalnej społeczności. Do najważniejszych należały: remont Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Narcie, strzyżenie i modelowanie włosów podopiecznym DPS-u. W naturę oddanego wolontariusza wpisana jest także zdolność do refleksji. Czasem sprzyjającym rozważaniom jest niewątpliwie okres przedświąteczny, w którym uczniowie Zespołu Szkół w Jeżowem wraz ze Stowarzyszeniem Motocyklistów Rudnik nad Sanem zorganizowali mikołajkową zbiórkę przyborów szkolnych i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem.

Praca na rzecz drugiego człowieka wymaga zaangażowania, poświęcenia własnego czasu. Wolontariusze mieli okazję potwierdzić swe oddanie poprzez kiermasz własnoręcznie przygotowanych wypieków. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony dla podopiecznych Schroniska Kundelek w Rzeszowie, a akcja stała się impulsem angażującym całą społeczność szkolną. Zbiórkę wspierali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i inne osoby odwiedzające w tym czasie szkołę. Jej uhonorowaniem stał się wyjazd do rzeszowskiego „Kundelka”. Uczniowie podczas wizyty w schronisku uczestniczyli w lekcji poświęconej pracy ze zwierzętami i wyprowadzali jego podopiecznych na spacer. Wyjątkową i zachęcającą do twórczych pomysłów inicjatywą wolontariuszy oraz ich opiekunek stała się organizacja spotkań z przedszkolakami. Uczniowie przygotowali dla nich wiele atrakcji, zabaw ruchowych i tanecznych oraz zajęcia czytelnicze i plastyczne.

 

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu w Jeżowem swym zasięgiem obejmuje przede wszystkim lokalną społeczność, należy jednak zaznaczyć, że od kilku lat uczniowie i pracownicy szkoły wspierają także ogólnopolską akcję „Adopcja Serca”, koordynowaną przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Działanie przyjmuje postać pomocy finansowej dla Voninolivie – młodej obywatelki Madagaskaru, która dzięki wsparciu może zaspokoić podstawowe potrzeby oraz zdobywać wiedzę.

Wolontariat jest zatem narzędziem wspierającym proces dydaktyczno-wychowawczy, zachęcającym młodego człowieka do aktywności, pokonywania trudności, a także drogowskazem, wskazującym ścieżkę w trudnym okresie dojrzewania.