GK.671.40.2024

Jeżowe, 13.06.2024 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEŻOWE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Jeżowe

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jeżowe uchwały nr LXXXII/541/24 z dnia 21.03.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Jeżowe oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu ogólnego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2024 r.  

Wnioski należy składać na specjalnym formularzu*, stanowiącym załącznik do  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) w formie papierowej: osobiście w Urzędzie Gminy Jeżowe lub pocztą na adres tut. Urzędu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez platformę ePUAP na adres skrytki:  /Jezowe2/skrytka

Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. 

 

Z aktami postępowania można się zapoznać w Urzędzie Gminy Jeżowe (37-430 Jeżowe 136A) biuro numer 9 w godz. pracy Urzędu tj. 7.30-15.30. Dokumentacja dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: www.jezowe.biuletyn.net w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jeżowe.

Z-ca Wójta Gminy Jeżowe

Michał Wasyliszyn

 

*szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

https://jezowe.biuletyn.net/

Klauzula Informacyjna