Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza przedstawicieli podmiotów,  stowarzyszeń i grup nieformalnych z Gminy Jeżowe, którzy są zainteresowani  dofinansowaniem swoich działań i otrzymaniem grantów, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 7 lipca, w Urzędzie Gminy Jeżowe o godz. 13.00 . Nabór wniosków LGD będzie  prowadzić w terminie od 29 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

Tematyka wnioskowanych projektów:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Organizacja form aktywności osób defaworyzowanych;
  2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej

Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców, udział wnioskodawcy w spotkaniach informacyjnych jest dodatkowo punktowany na etapie oceny i wyboru wniosków.