Z okazji Dnia Myśli Braterskiej wszystkim Zuchom i Harcerzom życzę dużo zdrowia, wzajemnej życzliwości, wspaniałych wspomnień i przygód, a także radości i pomyślności w dalszych działaniach. Niech każda chwila Waszego życia będzie przepełniona wiernością słów wypowiadanych podczas Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu.”

Informujemy mieszkańców, że w miejscowości Zalesie trwają prace związane z wymianą wodomierzy. Prosimy mieszkańców o udostępnienie pracownikom pomieszczeń z węzłami instalacyjnymi do wykonania w/w prac.

Stypendium w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.

W związku z wydaniem decyzji zmieniającej co do okresu i wysokości otrzymanego stypendium szkolnego na okres styczeń – czerwiec 2023r. wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymują stypendium szkolne proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Jeżowe, pok. 3 w godz. 7.30-15.30 celem weryfikacji dochodów rodziny. Złożenie oświadczenia jest wymagane w celu kontynuacji świadczenia .Oświadczenie należy składać od 01 lutego 2023r. do 28 lutego 2023. (Prosimy o przedstawienie dochodów osiągniętych w styczniu 2023 r.)

Nowe drogi to rozwój i lepsze perspektywy. Wpisując się w tę myśl kolejnym sukcesem rozpoczynamy Nowy 2023 Rok. Gmina Jeżowe otrzymała 2 199 879,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To kolejne znaczące środki dla naszej gminy, które zostaną przeznaczone na ważne inwestycje drogowe.

Już 20 lutego 2023r. rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jeżowe.

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Jeżowe. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają już do placówek wychowania przedszkolnego,
w sytuacji, gdy chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w tym miejscu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, muszą złożyć stosowną deklarację u dyrektora danej placówki, tj. w terminie od 01 do 10 lutego 2023r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji).

13 lutego 2023r. rusza także rekrutacja do klas I szkół podstawowych. Dotyczy ona zarówno dzieci urodzonych w 2016 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym, jak również dzieci urodzonych w 2017 roku (6-latków).
Jednak w przypadku tej drugiej grupy (dzieci urodzonych w 2017 roku) to rodzice podejmują decyzję czy chcą, by ich dziecko rok wcześniej rozpoczęło kolejny etap swojej edukacji ( opinia dt. gotowości szkolnej).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie  danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie o którym mowa składają rodzice do 28 lutego 2023r.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

 1. Zarządzenie Nr. 6/2023 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe na rok szkolny 2023/2024.

 2. Uchwała nr. XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

 3. Uchwała Nr XLI/224/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

 4. Uchwała Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 5. Uchwała Nr XLI/225/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie kandydata do pierwszej klasy.pdf
 2. Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola 2023 - 2024.pdf
 3. Oświadczenie 4.pdf
 4. Oświadczenie 3.pdf
 5. Oświadczenia 1 i 2.pdf
 6. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.pdf