„Uchwała antysmogowa” obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018 roku została przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 23 kwietnia 2018 r. (Nr LII/869/18) wprowadza okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o.

Na wczorajszej XLI sesji, Rada Gminy Jeżowe udzieliła Wójtowi Gminy Jeżowe – Markowi Stępakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 277/5526/21 z dnia 18 maja 2021 roku ogłosił nabór do VI edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów". To nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki pozytywnie rozpatrzył wnioski złożone na dofinansowanie zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jeżowe informuje o naborze wniosków w zakresie transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2021 r.