Dnia 10 czerwca br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 102311R w m. Jeżowe oraz w ciągu drogi gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w m. Cholewiana Góra wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

 

Uprzejmie informujemy, że używana odzież, tekstylia, przeterminowane leki, farby, kleje oraz baterie NIE ZALICZAJĄ się do grupy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpadów tych nie należy wyrzucać do pojemników bądź worków z odpadami zmieszanymi, które są pozostałościami po segregacji!

 

W nowy, bezpieczny i wygodny autobus wzbogaciła się w Gmina Jeżowe.  Autobus został zakupiony dzięki środkom z budżetu gminy i dotacji z PFRON.

Rozpoczęła się kolejna zbiórka makulatury na misje, budowę studni w Afryce. Akcja zbiórki obejmuje Podkarpacie pod patronatem medialnym TVP Rzeszów, "Nowiny", koordynatora z Przeworska, księży misjonarzy i siostry zakonne pracujące na misjach w Afryce.

W dniu 28 czerwca 2022r. odbyła się LVI sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której Wójtowi Gminy Jeżowe Markowi Stępakowi zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.