Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.
Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu
na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwalnie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. zniesiono granicę wieku osób ubiegających się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Druk wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą dostępny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl W/w wniosek wystawia lekarz leczący. Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej i w przypadku kobiet zaświadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy. Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Jeżeli zostanie zaakceptowany przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w CRR.
Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji  po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
    W okresie letnim KRUS organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Turnusy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z chorobami układu oddechowego i układu ruchu. Podstawą do skierowania dziecka na turnus jest złożenie wniosku wypełnionego przez lekarza wraz z informacją  wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica. Druki wniosków dostępne będą w I kwartale 2018r. w Oddziale  Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. CRR zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Zapewniona jest również opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Firma Re-mat Jana Kopacza kończy prace budowlane w ramach zadania pn."Wykonanie fundamentu dla sali sportowej przy PSP w Jeżowem Kameralnem" Fundament zostanie zbudowany za nieco ponad 214 tys. złotych. Termin wykonania zadania wynikający z przetargu minie 30 listopada, ale już teraz fundament jest prawie gotowy. Do zakończenia prac pozostało zabezpieczenie fundamentu folią kubełkową, obsypanie od strony zewnętrznej zgromadzoną na placu budowy ziemią w celu ochrony przed przemarzaniem i nawiezienie około 740m3 czystego piasku do wnętrza fundamentu.

Dzisiaj wspomnienie Św. Cecylii, która jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.
Z tej okazji Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim organistom pracującym w parafiach naszej gminy, członkom orkiestr, chórów parafialnych i szkolnych, schól parafialnych i szkolnych, wszystkim muzykom i członkom zespołów, dla których Św. Cecylia jest Patronką ich pracy i twórczości oraz życzy, by ta pasja lub zawód trwale przyczyniała się do rozwoju osobowego i dawała odbiorcom częstą okazję do żywego kontaktu z kulturą muzyczną i wokalną, zaś samym muzykom i wokalistom, satysfakcji i sukcesów w życiu osobistym i artystycznym. Niech Państwa Patronka będzie Wam codzienną pomocą i wsparciem.

W dniu 18 listopada w Jacie odbyła się uroczystość odebrania, poświęcenia i oddania do użytku strażaków remizy OSP w Jacie po remoncie i termomodernizacji. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy Jeżowe, na czele z Wójtem Gminy Jeżowe Markiem Stępakiem, proboszcz parafii w Jacie ks. Janusz Depciuch, który dokonał poświęcenia pomieszczeń remizy po kapitalnym remoncie i przede wszystkim strażacy, dla których samorząd podjął trud finansowy remontu remizy.

W sobotę 18 listopada w Urzędzie Marszałkowskim, spotkaniem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych w ramach Podkarpackiego Forum Obywatelskiego i uroczystą galą wręczenia nagród zakończyła się tegoroczna edycja Konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2017" zorganizowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wieś Jeżowe zdobyła tytuł i została ogłoszona czwartą najpiękniejszą wsią Podkarpacia. (laureatem i zdobywcą 1 miejsca została miejscowość Tryńcza).