Celem głównym projektu jest: wzrost dostępu 30 osób niesamodzielnych, starszych – w wieku poprodukcyjnych (osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym 21 kobiet do dziennej opieki poprzez utworzenie dla nich miejsc opieki w nowo utworzonym ośrodku zapewniającym opiekę dzienną (DDP) w gminie Jeżowe (powiat niżański)  do 31.03.2022r.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

g1206

Więcej informacji

Regulamin Rekrutacji