Zadania Realizowane Przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
 4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeżowem:

 1. Honorata Zybura- Przewodnicząca GKRPA
 2. Regina Sudoł- Zastępca Przewodniczącego GKRPA
 3. Magdalena Siorek- członek GKRPA
 4. Barbara Drelich- Scilanga- Członek GKRPA
 5. Patrycja Kowal- Członek GKRPA
 6. Krzysztof Rup- Członek GKRPA

Do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Sprawozdanie
 3. Procedura zgłoszenia na leczenie
 4. Wniosek o dofinansowanie