Osoba, która powzięła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, obowiązana jest natychmiast o tym powiadomić: Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji tel. 15-8412046, 15-8775310 lub Posterunek Policji w Jeżowem tel. 8794307 albo zadzwonić pod numer telefonu zgłoszeniowego policji tj. 997

a następnie powiadomić:

w godzinach pracy urzędu - dyżurnego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 15-8794304 wewn. 120 lub telefon alarmowy w/w Centrum nr 509296741

po godzinach pracy lub w dni wolne:

Na numer alarmowy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 509296741

Powiadamiając, należy podać:

  • miejsce i opis przedmiotu zlokalizowanego w pomieszczeniach budynku, który może być ładunkiem wybuchowym, z zaznaczeniem czy został wskazany przez zgłaszającego czy też wykryty przez inne osoby
  • swoje nazwisko oraz numer telefonu, z którego prowadzimy rozmowę z Policją, celem uzyskania od Policji potwierdzenia przyjętego zawiadomienia oraz nazwiska funkcjonariusza przyjmującego zawiadomienie.