Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Jeżowianki"
adres: Jeżowe 236, 37-430 Jeżowe
Prezes: Anna Maria Kobylarz
KRS 0000407660

Cele Stowarzyszenia:

  1. Działalność na rzecz mieszkańców gminy Jeżowe: a) aktywizacja mieszkańców gminy, b) integracja mieszkańców gminy, c) dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe, d) szerzenie kultury kulinarnej, e) podejmowani  działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców gminy, f) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, g) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, h) integracja środowisk kobiecych, i) wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet, j) promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych, k) pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn, l) podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, m) przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym, n) poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin, o) działalność charytatywna i pomoc społeczna.
  2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji w społecznościach lokalnych poprzez: a) wspieranie różnych forma aktywności społecznej i zawodowej, b) zapobieganie wykluczaniu osób niepełnosprawnych ze struktur społecznych, c) wspieranie sportu, turystyki i rekreacji, d) promowanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, e) działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, f) przezwyciężanie istniejących barier i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych, g) organizowanie imprez integracyjnych, h) współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych.