Stowarzyszenie "Kobiety z Pasją"
adres: Jeżowe 688, 37-430 Jeżowe
Prezes: Irena Siudak
KRS: 0000513201

Cele Stowarzyszenia:
1. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Jeżowe.
2. Rozwój i upowszechnianie kultury lasowiackiej. 3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy Jeżowe.
4. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej.
5. Promowanie sołectwa oraz jego mieszkańców.
6. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczości i promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców Gminy Jeżowe.
7. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych majacych na celu aktywizację zawodową, przyczyniających się do rozwoju lokalnego rynku pracy i pełnego wykorzystania istniejących  zasobów.
8. Rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno sportowej.
9. Tworzenie warunków dla powstania nowych niejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
10. Organizacja imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów.
11. Działania na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców.
12. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych.
13. Podnoszenie kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców oraz promocja zatrudninia.
14. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie.
15 Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i dniem dzisiejszym.
16. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - zwłaszcza wsród młodych wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego czlowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne.
17. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
18. Wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz dziedzictwa przyrodniczego.
19. Umacnienie więzi obywatelskich między mieszkańcami Gminy Jeżowe oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie przywiązania do niej.
20. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
21. Społeczne oddziaływanie na oświatę i kulturę fizyczną.
22. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.
23. Realizacja i wspieranie inicjatyw podejmowanych w celu wyrównywania szans dzieci i młodzieży.
24. Pomoc społeczna rodzinom i dzieciom znajdującycm się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
25. Promowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
26. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
27. Wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.
28. Rozwój turystyki w Gminie Jeżowe w oparciu o naturalne zasoby gminy tj. Puszczę Sandomierską, zbiorniki wodne, lasy i zabytki.
29. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych.
30. Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym, turystyką i sportem wędkarskim wsród dzieci i dorosłych.
31. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych.
32. Inne działania, sprzyjające realizacji celów stowarzyszenia.