Stowarzyszenie Klub Młodego Strażaka
adres: 37-430 Jeżowe, Cholewiana Góra, ul. Młynarze 27
Prezes: Michał Wasyliszyn
KRS: 0000562054

Cele stowarzyszenia:
1)działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2)działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
3)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz dbanie o lokalne dziedzictwo kulturowe;
4)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 5) działalność charytatywna;
6) promowanie  i organizacja wolontariatu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży:
7) inicjowanie i propagowanie rożnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu oraz upowszechniających kulturę fizyczną; 8)kształtowanie społecznej wrażliwości na los innych ludzi oraz poczucia międzyludzkiej solidarności.