Niezależne Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „PUŁAP” w Jeżowem
37-430 Jeżowe, Jeżowe 618A
Prezes: Rafał Walczyk
KRS 0000465065

Cele stowarzyszenia:
- upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej;  wzbogacenie życia społecznego w różnorodne doznania muzyczne  i estetyczne; upowszechnianie i propagowanie zdrowego stylu życia oraz tężyzny fizycznej we wszelakiej formie; propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu; upowszechnianie sztuki pięknej, malarstwa, fotografii, poezji, sztuki filmowej, sztuki teatralnej itp.; szerzenie kultury i sztuki regionu; współpraca z ośrodkami kulturalnymi oraz grupami społecznymi działającymi w regionie; wspieranie, promocja młodych artystów i szeroko rozumianej działalności artystycznej;
-działalność charytatywna; -poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z miastami zagranicznymi oraz podtrzymywanie więzi z już zaprzyjaźnionymi; -działania na rzecz rozwijania nauki i technii; -działania na rzecz upowszechniania znajomości języków obcych w społeczności lokalnej;
-propagowanie czytelnictwa i piśmiennictwa;
-promocja produktów, wyrobów regionalnych i lokalnych;
-działania reklamowe, propagujące zdrowy tryb życia;
-działania wspierające, upowszechniające ekologię i ochronę środowiska;
-upowszechnianie edukacji i oświaty w celu zapewnie na lepszego startu w dorosłe życie dzieci i młodzieży;
-propagowanie turystyki w różnorodnej formie, a także wypoczynku na świeżym powietrzu;
-działania w zakresie propagowania , odkrywania, poznawania i ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, w tym ochrona i renowacja zabytków, ochrona przyrody, ochrona środowiska;
-odkrywanie, poznawanie, reklama, a także ochrona krajobrazu przyrodniczego regionu;
-uświadamianie społeczeństwa w tematyce profilaktyki zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, poprawy samopoczucia;
-propagowanie i kształtowanie polskości, patriotyzmu, szacunku do symboli narodowych, pobudzanie do odpowiedzialności narodowej;
-propagowanie i wspieranie demokracji obywatelskich;
-wspieranie i propagowanie działań mających na celu poznawanie historii;
-kształtowanie u młodych ludzi odpowiedzialności za ojczyznę oraz za dobro narodowe;
-umacnianie więzi obywatelskiej społeczności lokalnej; -rozwijanie zainteresowań młodych ludzi, poprzez zapewnienie im środków materialnych w celu ich realizacji;
-współpraca z organizacjami realizującymi podobne cele;
-propagowanie więzi zarówno lokalnej jak i europejskiej, działania na rzecz integracji europejskiej;
-wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju oraz dzialalności naukowo-edukacyjnej;
-upowszechnianie sportu oraz zdrowego trybu życia;
-działania mające na celu pozyskanie środkow na realizację celów statutowych;
-działania propagujące i reklamujące ideę stowarzyszenia, prowadzenie strony stowarzyszenia;
-podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia.