Centrum Realizacji Inicjatyw "Animus" w Jeżowem
Adres: Jeżowe 395 A, 37-430 Jeżowe
Prezes: Zbigniew Bednarz
KRS 409024

Cele stowarzyszenia:

 1. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Jeżowe.
 2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy Jeżowe.
 3. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej.
 4. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczości i promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców Gminy Jeżowe.
 5. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych mających na celu aktywizacje zawodową , przyczyniających się do rozwoju lokalnego rynku pracy i pełnego wykorzystania istniejących zasobów.
 6. Tworzenie warunków dla powstawanie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 7. Podnoszenie kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców oraz promocja zatrudnienia.
 8. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie.
 9. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historia i dniem dzisiejszym.
 10. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - zwłaszcza wśród młodych - wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka , jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne.
 11. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami Gminy Jeżowe oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie przywiązania do niej.
 12. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 13. Społeczne oddziaływanie na oświatę i kulturę fizyczną.
 14. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.
 15. Realizacja i wspieranie inicjatyw podejmowanych w celu wyrównywania szans dzieci i młodzieży.
 16. Pomoc społeczna rodzinom i osobom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 17. Promowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 19. Wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.
 20. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych.
 21. Inne działania, sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.