Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Stary Nart
adres: Stary Nart 57,  37 - 430 Jeżowe
Prezes: Aldona Klecha
KRS: 0000614931

Cele Stowarzyszenia: 1. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności likalnej Gminy Jeżowe.
2. Rozwój i upowszechnianie kultury lasowiackiej.
3. Podejmowani działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zw szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Jeżowe.
4. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej.
5. Promowanie sołectwa oraz jego mieszkańców.
6. Wpomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczości i promowanie postaw przedsiębiorczych wsród mieszkańców Gminy Jeżowe.
7. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych mających na celu aktywizację zawodową, przyczyniających sie do rozwoju lokalnego rynku pracy i pełnego wykorzystania istniejących zasobów.
8. Rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno sportowej.
9. Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, osób znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
10. Organizacja imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów.
11. Działania na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców.
12. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych.
13. Podnoszenie kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców oraz promocja zatrudnienia.
14. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultry i uczestnictwo w ich ochronie.
15. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i dniem dzisiejszym.
16. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie-zwłaszcza wśród młodych -wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne.
17. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
18. Wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz dziedzictwa przyrodniczego.
19. Umacnienie wiezi obywatelskich  między mieszkańcami Gminy Jezowe oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wsród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie przywiązania do niej.
20. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
21. Społeczne oddzialywanie na oświatę i kulturę fizyczną.
22. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.
23. Realizacja i wspieranie inicjatyw podejmowanych w celu wyrównywania szans dzieci i młodzieży.
24. Pomoc społeczna rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
25. Promowanie przedsięwzięc związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
26. Działania na rzeczintegracji europejskiej ora rozwijania kontaktów i wspołpracy między społeczeństwami.
27. Wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku.
28. Rozwój turystyki w Gminie Jeżowe w oparciu o naturalne zasoby gminy tj. Puszczę Sandomierską, zbiorniki wodne, lasy i zabytki.
29. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych.
30 Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym, turystyką i sportem wędkarskim wśród dzieci i dorosłych.
31. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych.
32. Inne działania sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.