Karty informacyjne usług (49):
Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Dzierżawa nieruchomości Gminy Jeżowe
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
Odpisy aktów stanu cywilnego
Podziały nieruchomości
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz innej osoby
Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Rozgraniczenie nieruchomości
Składanie wniosku o stypendium szkolne
Składanie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżowe w drodze bezprzetargowej
Ślub cywilny
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Ustalanie numeru porządkowego/adresowego budynku
Uzgodnienie położenia ogrodzenia
Uznanie orzeczenia dotyczącego rozwodu / separcji / unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd państwa obcego należącego do Unii Europejskiej
Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego
Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
Wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o dysponowanie gruntem
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie warunków budowy zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wpis do rejestru wyborców na własny wniosek
Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
Wydanie dowodu osobistego
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Zameldowanie na pobyt stały
Zaświadczenie o stanie majątkowym.
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku leśnego.
Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomości.
Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku rolnego.
Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku leśnego.
Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości.
Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku rolnego.
Złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
Złożenie/zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości NIEZAMIESZKAŁEJ
Złożenie/zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości ZAMIESZKAŁEJ
Zmiana imion i nazwisk