Podpisano umowy na kolejne projekty

W dniu 12 lipca br. Wójt Gminy Jeżowe  Marek Stępak podpisał z Powiatem Niżańskim reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wice – starostę Adama Macha umowy na dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, D.

Łącznie do Gminy Jeżowe trafią środki PFRON w wysokości 420 000 zł.

Przyznane dofinansowanie zostanie przeznaczone przez Gminę Jeżowe na zadanie pn.:

  1. 1.    „Winda osobowa elektryczna przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowem”

w obszarze B: kwota  dotacji 150 000,00 zł, przewidywana wartość projektu 680 609,40 zł.

Projekt ma na celu przystosowanie budynku Urzędu Gminy Jeżowe do korzystania z pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach nadziemnych przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz mających trudności z poruszaniem się. W związku z tym zaprojektowano windę zewnętrzną 4-ro przystankową z szybem samonośnym panoramicznym, wraz z wykonaniem niezbędnych robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w obrębie lokalizacji windy.

  1. 2.    „Zakup autobusu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe”

w obszarze D: kwota dotacji 270 000,00 zł, przewidywana wartość projektu 386 000,00 zł.

Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe jest ośrodkiem wsparcia, ze świadczeń, którego korzystają osoby starsze, samotne, niepełnosprawne będące mieszkańcami Gminy Jeżowe. Aby umożliwić dowóz uczestników jest wynajmowany przewoźnik zapewniający transport. Posiadanie własnego środka transportu zdecydowanie ułatwi dostęp uczestników do oferty skierowanej przez DDP w Jeżowem.