Zespół Obsługi Szkół w Jeżowem został utworzony Uchwałą Rady Gminy Jeżowe Nr XIV/73/95 z dnia 29 grudnia 1995 r. jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu gminy. Zespół Obsługi Szkół Jeżowe podlega Wójtowi Gminy Jeżowe. Siedziba Zespołu znajduje się w budynku szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum.

Zespół Obsługi Szkół w Jeżowem
adres: Jeżowe 135
37-430 Jeżowe
tel. 15 8794 047
główny księgowy: Elżbieta Chamot

Przedmiotem działalności Zespołu jest obsługa ekonomiczno-administracyjna szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Jeżowe:

 1. Publiczne Gimnazjum Jeżowe
 2. Zespół Szkół Jeżowe Centrum - szkoła 6 klasowa + przedszkole
 3. PSP Jeżowe Podgórze - szkoła 6 klasowa
 4. PSP Jeżowe Kameralne - szkoła 6 klasowa
 5. Zespół Szkół Jata - szkoła 6 klasowa + gimnazjum
 6. Zespół Szkół Groble - szkoła 6 klasowa + gimnazjum
 7. Zespół Szkół Stary Nart - szkoła 6 klasowa + gimnazjum
 8. Zespół Szkół Cholewiana Góra - szkoła 6 klasowa + gimnazjum

Do szkół na terenie gminy uczniowie, których odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km (kl. 0-III) i 4 km (kl. IV, V, VI, gimnazjum), dowożeni są autobusami.

Dożywianie prowadzone jest w stołówkach szkolnych i objęte są nim wszystkie dzieci w gminie.

Źródłem finansowania Zespołu są subwencja oświatowa MENiS i środki własne przekazywane przez budżet gminy.
Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

Zadania Zespołu Obsługi Szkół w Jeżowem są następujące: 

 1.  Organizowanie i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej
 2. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 3. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej
 4. Nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń w zakresie kosztów żywienia
 5. Sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i bilansów
 6. Opracowywanie planów finansowych i projektów budżetowych
 7. Organizowanie i prowadzenie prac statystycznych dotyczących oświaty i wychowania, sporządzanie zbiorczych i okresowych sprawozdań i analiz z wykonania zadań planowych
 8. Opracowanie analiz i opinii, wniosków dotyczących planów i budżetów szkół
 9. Naliczanie i prowadzenie rozliczeń funduszu świadczeń socjalnych dla poszczególnych szkół
 10. Powoływanie komisji dla obsługi zakładowego funduszu mieszkaniowego dla szkół deklarujących wspólne gospodarowanie tymi środkami
 11. Prowadzenie obsługi oświatowych organizacji związkowych oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej wg odrębnych zasad
 12. Przygotowywanie list płatniczych i organizowanie wypłat wynagrodzeń
 13. Ewidencjonowanie wypłat z funduszu płac i sporządzanie sprawozdań z analizy jego wykonania
 14. Opiniowanie i parafowanie dokumentów zawieranych przez dyrektorów szkół z kontrahentami zewnętrznymi
 15. Analiza, planowanie i rozliczanie prac remontowych w szkołach
 16. Prowadzenie inwentaryzacji majątku szkół
 17. Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej autobusów szkolnych
 18. Prowadzenie dokumentacji i wszelkich wypłat stypendiów szkolnych

W ramach Zespołu funkcjonują następujące stanowiska pracy o pełnym wymiarze czasu pracy:
- dyrektor Zespołu
- główny księgowy
- starsza księgowa
- samodzielny referent ds. finansowych

Skład osobowy Zespołu Obsługi Szkól w Jeżowem przedstawia się następująco: Dyrektorem Zespołu od początku jego działalności do marca 2001 roku był pan Stanisław Błądek, natomiast głównym księgowym do lutego 1999 roku była pani Janina Bednarz, od marca 1999 do lipca 2003 roku głównym księgowym była pani inż. Maria Bujak.

Od sierpnia 2003 roku do chwili obecnej głównym księgowym jest pani mgr Elżbieta Chamot. Na stanowisku referenta ds. finansowych od początku pracuje pani Danuta Zaguła, od  marca 2005 roku na stanowisku starszej księgowej pracuje pani mgr Edyta Sakowska.

Prawa i obowiązki pracowników regulują przepisy o pracownikach samorządowych, zasady wynagradzania regulują przepisy w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zespół Obsługi Szkół w Jeżowem dysponuje budżetem oświatowym uchwalanym każdego roku przez Radę Gminy Jeżowe.

Obsługa finansowa szkół jest oparta na ścisłej współpracy z dyrektorami szkół. Nadzór nad gospodarką finansową Zespołu sprawują Wójt i Skarbnik Gminy Jeżowe.