W dniu 23 kwietnia 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwałę antysmogową. Zostały w niej, na każdego z nas nałożone zakazy oraz obowiązki mające na celu poprawić jakość powietrza.

Pragniemy przypomnieć, iż na terenie województwa podkarpackiego zakazane zostało spalanie produktów takich jak:

  1. Węgiel brunatny, a także paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  2. Mułów, flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  3. Paliwa o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu przekraczającej 12%
  4. Biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%

Nie są to jednak jedyne obostrzenia. Uregulowane zostały również terminy wymiany źródeł ciepła tj. kotłów, pieców oraz kominków.

Zatem kotły oraz piece, które nie posiadają normy emisyjnej zgodnej z 5 klasą zakupione przed 1 czerwca 2018 r. należy wymienić:

  1. do końca 2021 r. – w przypadku kotłów nieposiadających tabliczki znamionowej lub eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji;
  2. do końca 2023 r. – w przypadku kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat liczonych od daty produkcji;
  3. do końca 2025 r. – w przypadku kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji;

Natomiast od 2028 r. nie będzie możliwe użytkowanie kotłów o wymogach emisyjnych 3 oraz 4 klasy PE-EN 303-5:2021.

W październiku 2020 roku został opracowany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej (dalej POP). Dla osiągnięcia zamierzonego efektu ekologicznego, poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie stężenia zanieczyszczeń, takich jak pyły zawieszone PM10, PM2,5 oraz benzo(a)piren nałożone zostały określone działania.

Jako największy powód złej jakości powietrza wskazane zostało wprowadzanie emisji z ogrzewania indywidualnego.

Działania naprawcze założone w Programie Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej obejmują również naszą Gminę.

Aby sprostać nakazom priorytetowa stała się wymiana źródeł ciepła w naszych domach. Konieczne jest dążenie do zastępowania ogrzewania indywidualnego na paliwa stałe, na ogrzewanie bez emisyjne, bądź niskoemisyjne takie jak: podłączenie do sieci gazowej, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła lub inne źródła odnawialnej energii.

Szacowana w POP liczba kotłów, które powinny zostać wymienione na terenie Gminy Jeżowe celem wypełnienia zapisów uchwały antysmogowej wynosi:

- do końca roku 2021 – 188 kotłów;

- do końca roku 2022 – 190 kotłów:

- do końca roku 2023, 2024, 2025 oraz 2026 – po 377 kotłów.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich do wymiany źródeł ciepła w domach. Aby ograniczyć koszty związane z takim przedsięwzięciem można skorzystać m.in. z „Programu Czyste Powietrze”. Urząd Gminy Jeżowe podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie realizacji „Programu Czyste Powietrze” dzięki czemu pracownik Urzędu udziela informacji dotyczących programu oraz służy pomocą oraz wsparciem w zakresie przygotowywania wniosków.