Stowarzyszenie Mieszkańców Jeżowe Podgórze
adres: Jeżowe 436A, 37-430 Jeżowe
Prezes: Józef Głuszak
KRS:532806

Cele Stowarzyszenia:
1) podejmowanie i realizacja działań w interesie społeczności lokalnej przy realizacji infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz inwestycjach publicznych;
2) ochrona podstawowych interesów bytowych mieszkańców;
3)rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do społeczności Gminy Jeżowe;
4) kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie-zwłaszcza wśród młodych-wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne;
5) umacnianie wieźi obywatelskich między mieszkańcami gminy Jeżowe oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie przywiązania do niej;
6) upowszechnianie wiedzy historycznej;
7) gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i dniem dzisiejszym;
8) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Jeżowe;
9) inicjowanie i realizacja działań związanych z rozwojem infrastruktury społecznej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Jeżowe;
10) pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej;
11)społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej;
12) integracja społeczeństwa lokalnego;
13) wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży; n. promocja i rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości jak i całej gminy Jeżowe, w tym walorów turystycznych;
14) działalność charytatywno społeczna;
15) pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych;
16) inne działania, sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.